Samverkan

Samverkan och kommunikation är viktiga beståndsdelar för den goda förskolan.

Samverkan med hemmet sker genom täta föräldramöten, utvecklingssamtal, arbetskvällar, veckobrev, föräldrafika, öppet hus och daglig kontakt vid hämtning och lämning.

Tillsammans med de andra förskolorna i kommunen hoppas vi kunna skapa ett pedagogiskt flöde genom att dela teman, ha några gemensamma arbetsplatsträffar varje år, bjuda in till verksamhetsbesök, samt möjliggöra för barnen att mejla till varandra över förskolegränserna.

Dessutom arbetar vi med utåtriktade aktiviteter som involverar olika aktörer i byn, både enskilda invånare och föreningar. Vi ser stora fördelar med att jobba tillsammans över generationsgränserna och även engagera de äldre i byn. Det hjälper oss att förankra barnens bild av sin omgivning och att skapa ett sammanhang, både historiskt och geografiskt, och därigenom öka förståelsen för hur det är att leva och bo på landsbygden.